Foßballbeldches am Landdach


Leev Lütt,

jetz löpt se endlech – de Foßball-WM. Wat wor dat för ne Bohei bes et endlech anjefange hät. Vöher wor alles dermoße usjewalzt on brietjetrode wohde, dat mr et nit mieh höre on sinn kunnt. Jäde hät sech dodran bedeelicht. Kinne wor en de Lare, sech jet zoröckzenämme.

Dä Vorel dobei hät onsere Verkiehrsmenester afjeschosse. Olli Wittke dohden sech nit entblöde, medde en en Setzong vom Landdach, wo et öm de Uswerkonge von de Hartz-Jesetze jeng, Foßballbeldches met sinne Nohber ze truschele on en e Albom enzekläwe. Ech kann et nit fasse. Doför kritt de Kähl Jeld. On dat nit zo wennich. An de Pangsjon, die hä späder doför noh zosätzlech kritt, well ech em Momang öwerhaups nit denke. Wohrschinglich es dat dann dat, wat se ons emmer als 'Jroße Staatskonst' ze verkoofe versöhke. Von mech kritt hä on sinne Lade bei de nähste Wahl de Quittong. So fiese Bajuffe moss ech nit wähle. Do jövt et allemol jet angersch.

Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes