Schleiht es, wä schleiht denkt


Leev Lütt,

letz Johr wor ne Prozess jäje 2wee Kähls us Tojo. Die wohde wäje Drorehandel verknackt. Eng Aprel hant de Anwält von denne de Rewisjon fähdich. Dat hamse em Enternet publezeeht on lanzeeht, dat dr Rechter de Usdröck 'Näjer' on 'Näjersproch' jebrucht hät. Medde Mai hant de Ziedonge dat wonschjemäß opjejreffe on sech wonschjemäß empöht. Dorop wedderöm es Volker Neupert, ne selvsernannte Berofsantirassest (Düsseldorwer Appell), anjespronge on hät jeschreewe, dat de Rechter ne 'forchtbare Jurest' wör.

De Meenong of 'Näjer' afwähdend es odder nit, es so halwe/halwe gedeelt en de Bevölkerong. Besongersch äldere Lütt, die ehre ehschte Kontakt met Näjer hadden als die nohm Kreech als US-GIs Läwensmeddel an de Bevölkerong verdeelden, send nie on nemmer dr Meenong, dat 'Näjer' afwähdend es. Neupert well dat nit jelte losse on blifft bei sinne onselije Filbinger-Verjleech. Bei mech es 'Bimbo', 'Kaffer', 'Kohlesack' odder 'Nigger' afwähdend; on schleiht es, wä schleiht denkt.

Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes