Ne Bärm Veranstaltonge


Leev Lütt,

am Wocheengk es hee emmer jet loss. Et jövt so vill, datte nit weeßt, woste hen solls. So och letzt Wocheengk. Näwer de öfleche Attrakzjone jov et ne Bärm Veranstaltonge. Ons Foßballerer es trotz entensever Ongerstötzong dörch städtesche Ferme (op Anwiesong von ons Thöringer Jrinsbacke?) de ehschte Schrett en de veehde Klass jelonge.

Spencer Tunixjot hät ne Hoope Dölle zosammejetrommelt on se näckich fotojrafeeht. Bäh! Wenn ech mech vörstell, met minn Nos an erjend nem stenkije Hengerschde ze schnöffele odder mi Konterfei us nem Melkjeschäff befreie ze mösse, wöhd et mech fläu. Da jonn ech doch leewer noh de Bierbörs en Benrath, zom Wingfest, op'm Feschmaht odder en e Freiloftkinno. Selvs en Vörstellong en de Komödije met denn ehre Setzafstand för Zwerje wöhd mech wennijer schrecke.

Domet mr dat all opsöhke mösst, wat anjebode wöhd, mösst dat Wocheengk eejenslech sibbe Däch hann. Hät et äwwer nit. So wöhd de Jeldbüdel jeschont.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes