Duuwedriss


Leev Lütt,

"Düsseldorf soll schöner wehde" säht de OB on lött en de Aldestadt dat besske Jrön zwesche de Plostersteen fottmache on de Retze versiejele. Et es zwar nit schöner, äwwer de Mädches bliewe nit mieh met de Stöckelafsätz hänge. Dat es och schonn jet.

Wenn hä Düsseldorf werklech verschönere well, soll hä sech ens öm de Duuwedriss onger de Ieserbahnbröck op de Jumbertstroß kömmere. Do hät sech de Stadtverwaltong ehsch johrelang met de Bondesbahn gestredde, wä för de Mest verantwohtlech es. Als dat endlech klor wor, hät de Stadt ne janze Hoope frängije Maßnohme jetroffe.

Onger de Bröck wohde e paah Elektrodröhtches jespannt, wat de Duuwe veranlasst hät, donäwer ze kacke. Et wohd ne Duffes jebaut, wo se de Düüvches dowe Eikes ongerschuwe oswosf. Jenotz hät et nit vill. De Driss höht nit op. "Am Engk vom Mond", säht Pitter Frymuth vom Börjerbürro Eller, "wehde nu Näjel met Köpp jemaht". Ech ben jespannt, of do werklech jet passeeht.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes