Em Kaschott


Leev Lütt,

wennstet mol ielich häs on met mieh als 130 km/h op de Autobahn am jöcke bes, dödelt bestemmt sonne Lahmarsch om lenke Striepe vör Dech hen on mäht zom Verrecke kinne Platz. Wennste nu janz decht opfährs on e besske drängels, koss Dech dat noh § 12.6.5 Boßjeldkataloch satte 280 € Boßjeld, dree Mond Fahrverbot on veer Ponkte en Flensburch. Dat es et nit wäht on och nit notwendich. Wennste dem nämmech enfach rähts öwerholls, koss Dech dat nor noch 50 €, on et jövt doför mar dree Pönkt. Äwwer dat es och noch zovill. Wennste janz enfach op de Siddestriepe röwerwechsele dehs on do dann so rechtich Jas jövs, koss dat noh § 88 Boßjeldkataloch zwor och 50 €, äwwer doför jövt es nor noch zwee Pönktches en Flensburch.

So wiet so jot. Janz Usjebuffte dont sech enfach en Kojak-Lamp, dat es e mobiles Blaulecht, koofe. Bei Bedarf op et Dach jestellt schafft dat zosamme met nem Mäteshorn och frei Bahn. § 38 StVO süht döför 20 € Boßjeld on ki Pönkches en Flensburch vör. Äwwer dat kann noh §§ 315 c on 145 StGB als Messbruhk sojah met Kaschott jeahndet wehde.

Ech kann Üch also joden Jewessens nit dozo rode, ze drängele odder rähts ze öwerhole. Losst et sinn on doht Üch verkiehrsjemäß verhalde! Dann es Üer Schanks, en dr Hemmel ze komme vill jrößer als die, em Kaschott ze lande.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes