De Verhandlong


Leev Lütt,

em Börjerschötzevereen Odebach es Haacks Jörch sit 1999 dr Baas. 2005 es de Vereen onger sinn Föhrong en de Schlachzeile jekomme, weil se sech met Blums Uschi, dat es de Pächteren von de Vereenskneip, jezänkt hant wies de Kesselflecker. Mr kunnt et nit jlöve, wat sech dä rösije Vörstand an Fiesnickelichkeete hät enfalle losse, för öm de Wehtsfrau ze kujoneere.

Die hät sech dat natörlech nit jefalle jelosse, jeklocht on vom Gerecht och noch Reiht jekritt. Haacks Jörch föhlden sech dodörch mächtich op'm Schlips jetrode. Weil do äwwer keene es, dä dem mol för 5 Penne Bescheed säht, jeng hä en Berofong. De Verhandlong doför es am 22. des Mond, öm 09.45 h em Zemmer R 257. Dat es Boß- on Bäddach!

Ech froch mech nor, of hä dat alles bezahle deht, wenn hä do als wedder op de Nas fällt. On wä deht dat Boßjeld bezahle, weil die op ehr Heemsitt emmer noch kinn Enformazjone jemäß § 6 Teledeenstjesetz hant? De Pressewaht odder de Metjleeder?


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes