Röckbleck 2006


Leev Lütt,

jetz jöwet öwerall de Röckblecke för 2006. On hee es ne kohze för us Düsseldorwer Secht:

Em Jannerwar wor de Böötches-Usstellong, wat wedder zo mordsmäßije Staus jeföht hät. Höheponkt em Feberwar wor de Tunteloof op de Kö, dä et so nerjens angersch jövt. Weil de Karnevaleste äwwer kinne Spaß verstonn, hant se sech des Johr so verzänkt, dat ehre Baas Pitter Könich em Mähz ratzfatz zoröckjetrode es. Jäje de Welle von ons Thöringer Jrinsback on sinn Hoffschranze hant de Bedriewer von Kap Aap em Aprel en Jenähmijong för bes zom Herws errieche könne. Beim Rhing-Marathon send em Mai mieh als dreeduusend Lütt anjetrode. Dat decke Siejerjeld hät ne Näjer us Kenija jewonne. Em Juno kom de Foßball-WM, wo mer trotz de nüe Arena kee Spill hee noh Düsseldorf jekritt hant. Beim Schötzefess em Julei es ehschmols zenger Jacobe von Baden wedder e Mädche Schötzekönijin jewohde. Em Aujust hät Spencer Tunixjot mieh als 840 Dölle zom Ihrehoff jelockt on se do näckelich fotojrafeeht. E klee Spektakel dann am 21./22. September em Ehschte: Charle-Manes on sinn holde Isolde wore bei Pilawa. Em Oktober es trotz Kengerkrankheete endlech de nüe Dome op de Döresstroß eröffnet wohde. Em November hät et Landjerech Düsseldorf us "prozessökonomesche Jrönd" de Ackermän-Esser-Bande för e paah Aapenöss loope losse. Zom jode Schloss noch en Scheewong: De urspröng­lech för Dezember jeplante Jeldsammel-Akzjon von de Frau Hochoven es Jottseidank verschowe wohde.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes