Dä Spledder en dennes Broders Ooch


Leev Anchela Merkel,

als Pastuuredauter kennt Ehr secherlech de Bibelsproch "Wat sühste dä Spledder en dennes Broders Ooch, äwwer nit dä Balke em eejene". Dat jildet och för Üch. So wor et secher motich, Üere Kolläch Wladimir Wladimirowitsch letzdens en Samara op sinn Defezite en ponkto Demonstrazjonsfreiheet henzewiese. Dank däm onselije Öweriefer von Üere Ennemenester Wolfjang S., dä ech als de jrößte Jefahr för ons freiheetlech-demokratesche Jrondordnong ansenn, hadder dann vom jescholdene Putin prompt en kräftije Watsch zoröckjekritt.

On wenner Üch jetz om G 8-Jipfel als Vörturnerin en Sache Omweltschotz profeleere wollt, sollder eejenslech vörher an de minesterejale Pendler-Flöch zwesche Bonn on Berlin denke. Dat wore alleen em letzde Johr mieh als 66.000! Omweltverschmotzong vom Allerfeenste! Woröm sidder nit so konsequent, endlech de noch en Bonn verbleewene Minesterije noh Berlin ömtrecke ze losse? Hic Rhodos – hic salta, Anchela!


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes