Immedohff on de liberale Wiewer von Düsseldorf


Leev Mary-Nies Strack-Zimmermän,

Immedohffs Jörch wor noh nit janz kalt, da hat Ehr als Frakzjonsbaas von de Liberale en Düsseldorf schonn jetönt, dat ne öffensleche Platz odder en Stroß noh däm Kähl benannt wehde mösst. Jemäß Üer Ussach: "Immedohff es Düsseldorf on Düsseldorf es Immedohff" mösste mr jo am beste drekt de janze Stadt noh däm Kähl ömbenenne. E Strößke odder e Plätzke wör do vill zo wennich.

Wemmer sech äwwer noch an sinn Koksakzjone erennere deht, wo hä tösche 2001 on 2003 em Parkhotel zosamme met en Brijad Kaffsackmösche ne Hoope Driss jemaht hät, böt sech för zom Beispill och an, dat Stöckske vom Flenger Broich zwesche Vennhuuser on Rosmarinstroß noh em ze benenne. Odder wie wör et met dem Stöckske von de Erkroder Landstroß zwesche de Stroße Am Höltjen on Suerwäch? So jädefalls hann ech Dübjens Vrönche, Üer kolturpoletesche Dommschwätzerin, verstange, die jesaht hät: "Düsseldorf hät em janz vill jode Empolse ze verdanke".


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes