0137 & Co.


Leev Lütt,

en beleefde Aht de Lütt afzezocke, es de Masch met de düüre kosteflechtije Telefonnommere. Die jibbet enzwesche fass öwerall. Anjefange hät dat woll em Erotekfähnsiehe, wo de Kaffsackmösche flöteten "0190-sex sex sex!" Dann kome de Bajuffe em Enternet on bei de Händyprojramme op de Trechter, de Pänz so dat Jeld us de Täsch ze trecke. On de Bedriss jeng lawineahdich wieder.

Emmer mieh Ferme hant jedaht, dat se vill Jeld domet verdeene könne, wenn se de Konde op düüre Sörvisnommere locke, wat ech als zodeefst als onserijös empfend. Die donn ech dann möchlechst von minn Enkoofleste strieche. Dat Privatfähnsiehe deht onscheneeht sinn Sendonge domet finanzeere. Näwer Jauchs Jünther es do secher Kloses Dennie von de Panneschau woll de Spetzerieder. Och de Illustreehde on Ziedonge send enzwesche op de Zoch opjespronge. Et wehde emmer mieh. Sojah dä Moralapostel J. F. H. Kempkes alias Manes Meckenstock deht sech nit entblöde, do metzemesche.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes


Bemerkong:
Dä Artekel hee es vom "Düsseldorwer Anzönder" nit jedrockt wohde. Hofers Yvonn on Pucks' Stefan, zoständije Reakzjonäre von dem Blättche, erklierden de Zensor domet, dat se dat jo selfs och so mache on dat op die Aht on Wies de Refinanzeerong von son Akzjone dörchjeföhrt wöhd.