"Wedde dat…" em Senkfloch


Leewe Thomas Jottschalk,

wat wor "Wedde dat…" fröher mol för en schöne Ongerhaldongssendong. De janz Famillich hät sech dr Owend freijehalde, för öm Üer Schau ze luure. Et jov spannende Wedde, jode Schauenlare, entressante Jäst on lockere Spröch. De Spetzeplätz för de Zokickerbedeelijong wore berechticht. Äwwer dann jeng et pö a pö afwähts. Zoschauerwedde wedderhollten sech. Prommis mahden mar Reklam en eejene Sach on verschwande off noh nem kohzen Optrett. De Wettscholde muteehden zo Promoschen-Schaus. On Üer Werbeenlare send och nit dat Jäle vom Ei.

Trotz Jünther Jauchs Verzecht op Usstrahlonge von sinn Sendonge "Wä wöhd Milljonär?" jeng de Zoschauerquot emmer wieder ronger. On wemmer sech Üer letzde Sendong anjesenn hät, kammer dat och verstonn. Do hadder jo fass dat Niwo vom Lipperts Wölfi erreicht. Maht so wieder, dann sid Ehr bald sojah noch do dronger. Ech donn mech dat jädefalls nimmieh an. För sonne Driss es mech minn Ziet zo schad.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes