enä, wat hammer ons blameeht

Leev Jecke,

letzde Friedach sollden eejenslech dä Düsseldorwer Karneval eene von sinn Höheponkte erläwe: Fähnsiehsitzong en de Stadthall! Wat hant sech de Vörturner vom orjaniseehde Frohsenn hee, CC-Baas Bätes Oxenfort, CC-Makedores Jörjen Rieck on Setzongsbaas Jobsi Driessen, för ne Ambrahsch anjedonn, öm do ze reösseere. De Messlatz doför wohd so hoch jelaht, dat se die en Kölle nit öwersiehe kunnte.

Dat Böhnebeld von Tillys Köbes wor och vom Beste. De Musik on de Danzjarde entsproche de hochjesteckte Erwahdonge. Dr Sörvis wor en Ordnong. On Bötteredner Jörjen Hiljer-Höltjen kom och noch jot röwer.

Äwwer dat wor et denn och. Dr Rest wor mar provenzjell on peenlech. Jlich fönf Redner wohde met Ophöre-Rofe bedacht. Jeplochte on jenervte Jäst mahden dann dat Beste drus, wat mr do noch mache kunnt. Se jenge entswäder vörziedich noh Huus odder se fierden leewer selvs en ehre Jrüppkes. Riecks on Driessens Tiszepleneerongsversöhk werkden do nor kontraproduktev. Dat Janze wor e öwerzöjend Ärmotszeuchnes.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes