Nokia noh Kluuseburch

Leewe Jörjen Rüttjers,

mer wesse jo, dat Ehr ne Hang zom Populesmos hat. So hammer denn och drekt jeahnt, dat de anjeköndichte Schleeßong vom Bochomer Nokia-Werk för Üch en zo jroße Versochong wor, öm do draan vörbeizekomme. So woret denn och. Ohn jroß ze öwerläje ehschmol rop op dat populestesche Pähd. Ehsch als dr Nokia-Vörstand Üch wies ne Scholljong hät afbletze losse, hadder dann doch noch de Denkmasching anjeschmesse on zomennes rusjefonge, dat die do nit alle Subventsjons-Oplare 100 %-ich erföllt hant.

Schön, do könnder entewell jet zoröckkrieje. Äwwer dat ängert nix an de Tatsach, dat en Sibbebörje nit nor de Löhn niddrijer send als hee, sondern och alles angere. Usserdäm jöwet do als wedder no Hoope öffensleche Ongerstötzong. Em Ziedalder vom jlobale Raubdier-Kapitalesmos dont enternazjonale Konzerne sech kinne sozjale Deu mieh an. De Ziede von de Ferme-Patriarche, wo för zom Beispill de Ärbieder bei Bosch em Ländle noch konstateehden: "Ich schaff bei Bosch, ich halt mei Gosch" send för emmer vörbei.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes