E verquieres Demokratieverständnes

Leewe Jochem Erwin,

am Sonndach künne –dr Justez sei Dank– de Düsseldorwer wedder mol ehr vörnähmstes Rääsch wohrnämme on wähle jonn. Se dörfe för odder jäje dr Verbliev von dem Jrondstöck vörem Jolzemer Freedhoff bei de Stadt entscheede. Sacharjumente doför odder dojäje send enzwesche jenoch usjeduuscht wohde, so dat ech hee nimmieh dodrop enzejonn bruch. Wat äwwer onbedengt op et Tapet moss, es Üer verquieres Demokratieverständnes.

Ehr doht Üch doch allen Ähnzdes nit entblöde, de möndije Börjer ze empfähle, dr Afstemmong fähnzebliewe! Dat es –sowiet ech denke kann– afselut dat ehschte Mol, dat ne deutsche Politeker sojet von Stapel lösst. Dat de chressdemokrötesche Rotsfrakzjon do met Üch kondom jeht, deht mech nit wondere. Die süht ehr Exestenzberechtijong sowieso mar dodren, för Üch als Anbädongsvereen ze fonktjoneere. On de Liberale dont ehre Jrondsätz domet verwerkleche, dat se erkliere "Mer nämme ons de Freeheet, ons dem OB sinn Meenong anzeschleeße"! Ech kann nor empfähle, dem nit ze folje.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes