Fott mem Dreck


Leev Lütt,

am 1. Mähz es Fröhlengsanfang, dr metrolojesche. För de astronomesche mösse mr noch bes zom 20. wahde. Äwwer schonn jetz jibbet öwerall düdleche Vörfröhlengszeeche. Et es ne Jenoss ze senn, wies de Nator sech anstrengt, öm alles schön ze make. Bööm on Blöm spreeße. De Mösche komme zoröck on quenkeleere öm de Wett. Et es ne wahre Oore- on Ohreschmaus. Dat steckt an. De Huusfraue starte zom jroße Fröhjohrspotz. De Mannslütts kömmere sech öm de Rädches, Moppeds on Cabrios. Et Jahdeläwe jeht als wedder loss. De ehschde Jrillstazjone wehde en Bedriev jenomme.

Klor dat de Stadt nit afsitts stonn well. "Pro Düsseldorf", en Enizjativ von de Börjerschaff, de Stadt on janz vill Sponsore kömmere sech dodröm. Och ons Ziedong es dobei. För dä zennde "Fott-mem-Dreck-Dach" wöhd met däm jroßkotzije Motto "Düsseldorf soll de sauberste Stadt von de Welt wehde" jeworbe. Schön, äwwer solang wies Frymuths Pitter dat leidije Duuwedriss-Problem en Eller nit jelöst kritt, blifft dat mar reenes Wonschdenke.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes