Mer jont ent Enternet

Leev Lütt,

hütt hammer en jode on en wennijer jode Nohrecht för Üch. Zoesch de jode: Mer jonnt ent Enternet. Af nähste Woch künnt Ehr de Nix-för-onjot-Kolomne op ons Heemsitt "www.mundart-duesseldorf.de" fenge. De kleene Erklierongskästche för de schwierijere Wöhder send do dann äwwer nimmieh dobei. Doch dat es kinn Verschleihderong. Weil ech nämmech do e deck Wöhderboch enstalleeht hann, künne do alle Mondahtwöhd drekt online op Hochdütsch transponeeht wehde. Losst Üch öwerrasche.

Dat wennijer Jode es, dat domet af nähste Woch de Afdröck von de Nix-för-onjot-Kolomne hee en de Ziedong entfalle. Dat es ennersitts schad, äwwer mer künne nit zweejleesich fahre. Blifft noch, mech ze bedanke. Eemol bei minn Redakzjon, die emmer vill Jedold met mech jehatt hät. Zom angere bei de Läser von minn Traktätches. Vill von denne hant die so jot jefalle, dat se mech off Anräjonge jejäwe hant, wodröwer ech och noch schriewe künnt. Odder wor dat etwa en versteckte Kritek? Ejal, künne mer demnähs em Enternet kliere.


Nix för onjot. Bes nähste Woch em Enternet
Üere
Charle-Manes