Mächtich wat loss en Düsseldorf des Woch


Leev Lütt,

et es janz normal, dat en Düsseldorf jet loss es. Des Woch jehdet äwwer besongersch hoch her. E Passeernes jacht dat angere. Jäst, die jekomme send, öm sech de drupa-Mess anzekicke, hant de Qual dr Wahl, wat se sech andonn solle. Hant hee doch schonn alleen de normale Standard-Attraktewetäte usjereecht, domet Düsseldorf des Johr beem enternazjonale Wettbewerw för öm de Stadt met de miehschde Läwensqualetät weltwiet dr 4. Platz jewonne hät! En Deutschland onbestredde de Nommer 1. Do kammer schonn stolz drop senn.

Zosätzlech jöwet des Woch:
Diverse Schötzefeste met prächtije Ömzöch on Kermes. Meddwoch bes Sonndach es de jrote Böcherbommel op dr Kö, wo et näwer nem riesijem Hoope bibliophiler Leckerbesse janz vill entressante Läsonge jövt. Von Friedach bes Sonndach fendet op dr Automeil am Höherwäch dr 1. Jroße Pries von Düsseldorf em Kart-Renne statt. Met jroßem Zokickerprojramm. Schabbes es Japan-Dach met tollem Füerwerk. Dann jöwet de Endspeelrond för de nazjonale Feldhockey-Meesterschaff. Zom jode Schloss deht Lindackers Ina am Sonndachnohmeddach met ehr Frönde näwer de Jesewitterkerk so rechtich op de Trumm haue. Normalerwies mosste för so e Konzäht met japanesche Kawenzmanns-Zings janz deef en dr Kurantebüdel jriepe. Hee esset ömmesöns. Also nix wie he.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes