Kinne Plan C?


Leewe Juppeman Barroso,

do hadder letzde Woch äwwer en Klatsch jekritt. Dat "Enä" von de Ire zom Lissabon-Verdrach, wat dr Plan B zom jescheiterte EU-Jrondlareverdrach wor, hät Üch on Üer Konzohte voll erwescht. De Ire send nit so blöd wie de europäesche Hurra-Rejieronge, die dr Verdrach enfach dörchwenke wollden. Plan B och jescheitert on kinne Plan C! "Selvs enschold" kann ech nor sare. Wat hat Ehr Üch denn jedaht? För ne Verdrach, dä eejenslech nor de Möchlichkeet för Miehheetsbeschlöss en de EU schaffe sollt, brucht mer mar eene eenzije Parajraf. Maxemal dree Artekele, weil dat jo met dubbelde Miehheede fonkzjoneere soll. Mieh nit.

On wat hat Ehr för ne Driss zor Afstemmong jestellt? E Verdrachskonvolot met öwer 300 Artekele. Domet noch nit jenoch. Et wöhd dann zosätzlech emmer wedder Bezoch jenomme op ne riesije Hoope angerer Jesetze on Verdräch. En Artekel 42 EUV hadder sojah noch ne Militärverdrach dobeijemorelt. Schön, dat wennesdens eene, nämmech Jauweilers Pitter, dojäje vörsorchlech Verfassongsbeschwähd enjeläht hät.

Dr leewe Jott hät för e jrötter Verdrachswerk mar zehn Jebode benödicht. Ech hoff, dat Üch erjenswann emol sovill Weesheet bescheede sinn wöhd, Üere Plan C dann noh däm Moster ze strecke. Dann kann och de europäesche Bevölkerong zostemme. Da ben ech secher.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes