Dörchjemorelt


Leewe Jogi Löw,

de Euro 2008 es dörch. Spanije hät dat Tournier verdennt jewonne. Däm Luwis Aragones es et jelonge, nüe Maßstäb em enternazjonale Foßball ze setze. Och wenn hä jetz als Nazjonalträner ophöht on als Fenerbatsche-Träner noh Istanbul jeht, kammer secher sinn, dat de spanesche Elf ehre Erfolchskors fottsetze wöhd. Dat wehde mer spädestens zor WM 2010 erläwe.

Secher es der zwedde Platz och ne jroße Erfolch. Vill Mannschafte wöre froh, wenn se dat erriecht hädden. Äwwer wenner de Lütt nu wiesmake wollt, dat dat verdennt wor, moss mer fass jlöwe, dat Ehr op en angere Veranstaltong wort. Ehr hat en däm Tournier maxemol ee jot Spill jehatt. Annesöns hadder Üch met vill Massel dörchjemorelt.

De Schoh von Üere Vörjänger wore e besske zo jroß. Nit dr Mot för onpopoläre Entschiedonge jehatt. Sech nit jetraut, Ballack, Frings odder Lehmän drusse ze losse. On wie kammer von en Mannschaff Souveränetät verlange, wemmer selvs nit weeß, wat dat es? Üere Platzverwees wor e jämmerlech Schauspill. Och kinn Souveränetät jezeecht, wenn de Deutsche mol e Dor jelonge wor. Dann sidder römjehöppt wie ne kleene Jong, dem e onerwahdetes Jeschenk zodeel jewohde es. Trotzdäm deht Zwanzijers Döres Üch noh nit russchmieße. Dat mäkt dä ehsch, wenn Ehr de Qualefikazjon för de WM verjeicht hat.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes