De Bierbörs en Benroth


Leev Lütt,

nähst Wochengk es widder Bierbörs en Benroth. De 17. Dat es enzwesche en schöne Tradezjon. Des Johr hät sech de Streck jet verlarert. Op'm nördleche Deel von de Haupstroß stunge letztmol de Bude so eng, dat nit mieh jenoch Platz wor, för öm de Rettongsfahrzüch dörchzelosse. Also hät de Füerwehr jesaht, dat jeht nimmieh. En de Verjangeheet häddense soweso mächtich Jlöck jehatt, dat nix Ähnsdes passeeht wor.

E Usweeche op dr Mahtplatz wor och nit möchlech, weil an eene Dach es do noch Wochemaht. Et es versöömt wohde, denne Mahtbeschecker rechziedich e Usweechquarteer zor Verföjong ze stelle. Deswäje mösse Deele von de Bierbörs op de Heubesstroß en Rechtong Bahnhoff verlarert wehde. Dat jeht och. Haupsach et Wäder spillt met, on e besske Loofe hät noch kinnem jeschadet.

Son Bierbörs es nit nor Antreckongsponkt för de Jambrinus-Jönger. Och angere komme do op ehr Koste. Janz besongersch deht dat de Sammler von Bierdeckele erfreue. Weil do jibbet nit nor de Deckele von de lokale Brauereie, songern och von mieh als fuffzich angere Bierbrauer us jotwede. Besongere Leckerbesse send die Deckele, die als Songerdrock alleen för de Bierbörs jemaht wehde. De Oplach es kleen. On weil do emmer et Datum drop steht, wehde die och nit nachjedrockt on send entsprechend selde.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes