Wie de Kö zo ehre Nome kom


Leev Lütt,

de Könichsallee (kohz: Kö) es Düsseldorfs Prachtstroß. De ehschte Entwörf doför send von 1801. 1804 wor de Allee fähdich. Et jov schonn dr Stadtjrawe, on och de Kasteiebööm wore schonn jeplanzt. Bes 1831 heeß se Meddelallee. Dann wohd se ömbenannt en Kasteieallee.

Em Mähz 1848 jowet en Berlin politesche Onruhe. Die strohlden och op de prüssesche Rhingprovenz us. Jenau vör 160 Jöhr am 12. Aujust wor de Prüssekönich Fritz Wellem IV en Kölle, öm sech anzekicke, woröm die do dr Dom nit fähdich krieje. Op'm Röckwäch mem Zoch noh Berlin mäht hä en Düsseldorf Zweschestazjon, för öm em Schloss Jäjerhoff ze öwernahde. De Kotschfaht dohen jeng vom Bahnhoff (am Jraf-Adolf-Platz) us och öwer de Kasteieallee. Äwwer de Düsseldorwer hant em do nit met Jubel, songern met Jejohle empfange on em sojah met Pähdsäppel beschmesse. Majestät wor sehr erzörnt.

För öm em widder ze besänftije, hät dr Majistrot beschlosse, em zo Ihre de Kasteieallee en Könichsallee ömzebenenne. Dat betrof mar de Ostsitt. De Westsitt erheelt 1851 de Nome Canalstroß. 1903 kridden de nüe Verlängerong dovon och dr Nome Könichsallee. On 1905 wohd de janze Westsitt och zor Könichsallee opjewähdt. Mar duusend Johr lang tösche 1933 on 1945 heeß de Westsitt vöröwerjond Albert-Leo-Schlajeter-Allee. Alles klor?


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes