Düsseldorf ./. Kölle (I)


Leev Lütt,

de Annemosetät zwesche Düsseldorf on Kölle es sattsam bekannt. Se wöhd von beede Sidde enbrönstich jepflächt. Letzde Woch konnt ne ärme Kölsche de Verlockonge von ons leckere Dröppkes nit widderstonn on kom en de Altstadt. Hee trof hä och tirekt zwee nette Düsseldorwer. Die send fröndlech för em, zeeje on erkliere em alles. Se lode em sojah ent Latähnche en, dem Cafe bowe em Schlosstorm. Mr hät en jode Ussecht, on de Schlossjeester wöhde eenem do Flöjele verlenne.

Et Wäder es prima, de Ussecht jrandios. Do säht eene Düsseldower, hä meut sech jähn mol de Alteberjer Dom ankicke. Mäht et Finster op, sprengt erus, rudert met de Ärm on fleecht dovon. Half Stond späder kütte zoröck, landet on verzällt von sinne tolle Floch. De zwedde Düsseldorwer erkliert, dat hä jähn mol de Düsburjer Hafe von bowe senn wollt. Steecht op et Finsterbrett, sprengt erus, rudert met de Ärm on fleecht dovon. Och hä kütt noch en half Stond wedder on berechtet von sinne tolle Floch.

Do hält däm Kölsche nix mieh. Hä well, von de Schlossjeester beflöjelt, dr Kölner Dom senn. Steecht op et Finsterbrett, sprengt erus, rudert met de Ärm, äwwer nix passeeht. Hä fällt ronger opm Burchplatz on es ripsch. Säht de eene Düsseldorwer för zom angere: "Eejenslech simmer als Engelches jo e besske fies".


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes