SörvisCenter von de Rheinbahn


Leeve Dirk Biesenbach,

Ehr hat jo secher metjekritt, dat Düsseldorf jetz och en Ömweltzon enrechte moss. Zwor hammer domet Ziet för bes zom 1. Jannewar 2009, doch send de Uswerkonge schonn jetz ze spöre. All de Lütt, die so e ahl Äuteke hann, för dat se kinn Ömweltplakett kreeje, send jetz en de Fott jekneffe, wennse en de Ennestadt wolle. Mangs de Alternatewe, die et jövt, steht woll an ehschde Stelle e Bahn-Ticket.

Weil ech mit minne Jolf von 1982 och betroffe ben, hann ech mech letzde Mondach opjemaht zo Üere Ticket-Lade op de Heinrich-Heine-Allee. Ech wor äwwer nit dr Eenzije, dä die Idee jehatt hät. Dr Lade wor brechend voll. De Wahdeschlang jeng wiet rus bes en de Passasch. Von de acht Schalter en Üerem hochtrawend SörvisCenter jenannte Lade wore mar zwee besetzt. De Lütt wore am schänge. Als ech endlech dran wor, wore zwor zwee mieh besetzt, äwwer de Schlang wor noch länger jewohde.

"Mr hant kinn Lütt", säht Meester Tefke, dä mech do bedennt. "Morje es Ultemo. Do wöhd de Schlang noch länger!" Schöne Driss. Ech jäv trotzdäm minne Andrach aff: En Monatskahd för Düsseldorf - Bejinn 1. Oktober. "Dat jeht nit", säht hä. "Ehr künnt ehsch af Novämber fahre!" Ech: "Woröm?" Tefke: "Ech kann Üere Andrach nit en minne KommPuter enjäwe". "Schön SörvisCenter" kann ech do nor sare.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes