Zwesche Pest on Cholera (I)


Leev Lütt,

wemmer vör erjend en Wahl steht, deht mr normalerwies mr de Arjumente för on widder de jejäwene Möchlechkeete afwäje on fällt dann en Entschiedong. Manchmol passeeht et äwwer och, dat mr nix uswähle kann, weil alle Alternatiwe nix dööje on mr sech bestefalls dat jerengste Öwel ussöhke kann. De Wahl zwesche Pest on Cholera.

Nämme mer mol för zom Beispill de Stadt Düsseldorf on ons Fortuna. Do hät sinnerziet onsre Jröbaz (Jröttste Börjermeester aller Ziede) dat nüe Rhingstadiom, de Arena, dörchjedröckt. Domet Düsseldorf e WM- on Olympija-fähijes Stadiom kritt. Nit –wie böse Zonge sare– domet sinne Schworer ne lukratiwe Opdrach kritt.

Doch ki Olympija on kinn WM. Fortuna es trotz jroßzöjich Sponsoring dörch städtesche Ferme en de veehde Lija afjerotscht. Do komme nor wennich Lütt. Trotzdäm dorfte se em nüe Stadiom speele. De Folch wor, se hadden nit jenoch Kohle, för öm de Stadiom-Meet ze zahle. Enzwesche send se zwor en de dredde Lija – hant äwwer emmer noch ki Jeld. On domet steht de Stadt vör de Wahl zwesche Pest on Cholera. Soll se denne de jescholdete Milljone erlosse on hoffe, dat die wedder opsteeje, weil et en de zwedde Lija dann entewell mieh Jeld jövt? Odder soll se de Meet enfordere on dä Klömpkesvereen zojonste vom Briedesport dr Bach rongerjonn losse?


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes