Börsejang von de Bahn


Leev Anchela Merkel on leewe Wolfjang Tiefensee,

wennste als Pendler op de Bahn anjeweese bes, weeßte, dat dat kee Verjnöje es. Dat es schonn en Normalziede so. On jetz, wo wäjens de Öwerpröfonge von de Wajjongachse ne Hoope Zöch ussem Verkiehr jetrocke wohde, ehsch recht nit. Wenn Mehdorns Hattmot och met de Bahn fahre wöhd, wöhd hä sech drektemang ne nüe Job söhke - besongersch, wenn hä zwedde Klass föhr.

De Bondesbahn es e Staatsongernämme. Hattmot on sinn Kolläje send Anjestellte von ons. Se send ons Recheschaff scholdich. För de deutsche Exportwehtschaff es dat Achsproblem schonn ne ärje Schlamassel. Schlemm es och wies de Bahnvörstand domet ömjeht. De Verantwohdong enfach op de Endustrie afzescheewe, weil mr nor de Börsejang on die domet verbongene Moppe em Kopp hät, kannet doch nit sinn. De Fahrzüchbau förchtet öm Anschlossopdräch. Mehdorn on Konzohte wehde doför bezallt, dat dat Transportwäse fonkzjoneeht. Et mäht kinne Senn, dörch en onnötze Privateseerong englesche Zoständ ze kreeje.

Dat sech de hochbezallde Bahnmänädscher us nem Bondesongernähme beem Börsejang zosätzlech Milljone en de eejene Täsch wehtschafde wolle, es en Ferkeserei. Do donn Staatsanjestellte onscheneeht dat, wat mer de Jierlappe von de Banke vörwerfe. Et es Ziet, do dörchzejriepe: De Bahnföhrong uswechsele, de Börsejang afsare on de Staatssekretär von Randow, de die Bonuszahlonge jenämmicht hät, de Schasslawitt jäwe. Met die Kohle, die mr dodöch spart, könnt mr dat Personal op de bellije Plätze ordenslech bezahle. Die wöhden dann doför sorje, dat Bahnfahre wedder so wehd, wie sech de Fahrjäst dat wönsche.  


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes