De Demokröte en de SPD


Leewe Rudi Malzahn,

em Sommer 1918 säht Luxemburchs Rösken: "Freiheet nor för de Anhänger von de Rejierong ... es kinn Freiheet. Freiheet es emmer de Freiheet vom Angerschdenkende!" Dat moss Üch secher entfalle sinn, als Ehr als Baas vom SPD-Ortsvereen en Bochom-Hamme dat Usschlossverfahre jäje Clements Wolfjang enizijeeht hat, nor weil dä en angere Meenong zor Wahl en Hesse vertrode hät als de offezjelle Parteilinnich. Äwwer dat es woll symptomatesch för dat ennerparteileche Demokratieverständnes en de SPD.

Woröm sollt Ehr och angersch sinn als Üere Vörturner? Als för zom Beispill bei de Wahl zom SPD-Jeneralsekretär em Herws 2005 nit Müntes Protejeh Kajo Wasserhövel jewonne hät, songern et Nahles' Drea, hät de Münte jo jezeecht, wat hä von en demokratesche Wahl hält on hät de Klamotte jeschmesse. Dozo wes Jeestes Kengk dä Kähl es, kann Üch secher Becks Kurt och jet zo verzälle.

Bezeechnend es dann och de Ömjang von Üere Parteifrönde met die veer Afjeordnete en Hesse, die de Wohtbroch von Ypsilantis Drea nit metdrare wollte. Die send drop so doll jemobbt wohde, dat Metzjers Daggi zom Schloss entnervt opjejäwe hät. Wie hät dr letzde Sachsekönich Fritz Äu de Dredde 1918 bei sinne Afscheed resichneerend jesaht: "Maht üere Dreck doch alleen!". On dat jildet och hütt em Fall Clement.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes