Wat kütt 2010 op ons zo?


Leev Lütt,

2010 - jetz esset do. On malk frächt sech, wat brengdet dat Nüe Johr? Wat send de wechtichste Sache, die op ons zokomme? Hee schomol en kleene Öwerbleck met de wechtichste Termine us Düsseldorwer Secht:

Vom 19. bes zom 31. Jannewar löppt en de Messehalle de "boot 2010", de weltwiet jrößte Böötchesschau. Friedach, de 12. Feberwar bejinne de "Dree dolle Dare". De Poschferie en NRW send des Johr vom 27. Mähz bes zom 10. Aprel. Spätsdens am 9. em Wonnemond wesse mer, off ons Fortuna afsteecht, en de Relejazjon moss för de dredde odder de ehschde Lija odder sojah tirekt opsteecht. Am 11. Juno bejennt en Södafrika de Foßballweltmeesterschaff. Mol senn, off Jogi ons Mannschaff bes ent Engkspill brengt, wat am 11. Julei es.

De nüe Säsong bei de Foßballbondeslijas jeht am 20. Aujust loss. Am 10. Septämber hammer de Eröffnong von de 2wedde Düsseldorwer Quadriennale, nem Kawenzmanns-Konsereechnes, wat bes zom Jannewar 2011 löppt. De Ähpelsferie send des Johr vom 11. bes zom 23. Oktober. Off ons Schummi, dä des Johr widder anjefange hät, em Krees römzefahre, et jeschafft hät, wesse mer spätsdens nohm letzde Renne am 14. Novämber en Brasilije. Hellichowend on Weihnahde send des Johr janz besongersch ärbiedjäwerfröndlech von Friedach, dem 24. bes Sonndach, dem 26. Dezämber.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes