Dorschlosspanik bei de CDU


Leewe Walter Mixa,

eejenslech wollt ech Üch hütt hee ob Üerer Messetate kräftich dr Deskamp läse. Äwwer dat hannt enzwesche schonn angere besorcht. On zwor jröndlech. Nit nor alle Presseorjane bondeswiet rop on ronger, songern vör allem Lütt us Üerem eejene Vereen: Zollitschs Bätes, Marxens Reinhatt on Périssets Schäng-Claus sowies de Auchsburjer Preester- on Jemeenderot. Och Bohls Jochen on Schneiders Nikolausi, Beschöff von de Blauköpp, hannt sech zo Üere Fall jeüssert. Dat reicht, zomol et soweso nit minn Aht es, eene ze träde, dä schonn am Bode lütt.

Zosätzlech kömmt jetz och noch de Polletik ent Speel. Do send schonn Forderonge erhowe wohde, dat Seehofers Hotte sinn konkordatsbedengte Zostemmong zo Üer Entsendong zoröcktrecke soll. Secher all die künne Üch nit schasse. Dat kann nor Ratzingers Jupp on dä wehd sech höte, weil dä selfs jenoch Dreck am Stecke hät. Wie also eenijermoße jesechtswahrend us däm Schlamassel eruskomme?

Ech zeech Üch doför jetz de jüldene Bröck: Ehr hat doch nähste Sonndach Jebohtsdach. Do bejennt Üer 70. Läwensjohr. Dat es ne jode Zietponkt, öm för us "Aldersjrönd" zoröckzeträde. Eene Anrop bei Üere Baas wöhd jenöje. Dä köm nem Entlassongsjesöhk von Üch secher nor zo jähn noch. On denkt och an dat jode Beispill, wat Käßmanns Marjot jejowe hät.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes