Siechquote: 8,67


Leev Lütt,

mer hannt ne Stammdesch. Em Stockkämpske en Deredorf. Do treffe mer ons eemol em Mond för öm dat Weltwehtschaffsjeschiehe ze tispeteere. Wemmer domet fähdich send, kömmere mer ons öm de Polletik on öm et sönstije Daresjeschiehe. Weil dat letzde Treffe kohz vörem Bejinn von de Foßball-WM wor, wohd natörlech och dodröwer jefachsempelt. De Ansechte, welche von de 32 Mannschafte sech do de WM-Stähn afholle wehd, jenge usenanger. So wohd jetippt. Op de Siejer.

Dann jeng et loss. Dank dem Fähle von Ballacks Michi jelang Löws Kämpe och de Enzoch en de Halvfinalrond. Do jeng et dann jäje de spanesche Elf. Dat es donäwerjejange. Waröm? Weil de dolle Ballack mechnix dechnix enfach privat noh Södafrika nohjeflore es, ofwoll hä do nix ze söhke hät. Do hät hä dann dem Jogi jet von de anjävleche Spillstärk von de spanesche Mannschaff verzällt. Drop hät de Jogi de besher erfolchreeche Spilltaktik jeängert. Anstatts onbekömmerte Anjreffsfoßball jov et ängsleches Defensivjekicke.

Dat hät natörlich och de Usjang von ons Stammdeschwett beenflosst. Haupleeddrarende es Joerschs Didi, da annesöns de Jäckpott hät jewenne künne. So jowet dree Siejer: Becherers Manni, Hülsmäns Drickes on mech. Mer hannt ons de Pott jedeelt. För jädem von ons jövt et nähste Densdach 8,67 € Siechprämie.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes