Secherongsverwahrong ohne Jesetz?


Leev Lütt,

de Secherongsverwahrong sorcht för Tiskussjone. Eemol dörch de Bondesjerechtshoff. De hät letzt Johr afjelehnt, Bösewecht Karl D. noh Verbößong von sinn Strof nohdrächlech en Secherongsverwahrong ze nämme. Weil es doför kinn jesetzleche Jrondlare jov. Dat hät äwwer Puschs Fönes, CDU-Landrot von Heensberch, nit afjehalde, de Bevölkerong dojäje rääschwiddrich opzewiegle.

Dann hammer Reinhard M. Dä hät jäje de Verlängerong von sinn Secherongsverwahrong jeklacht. Weil dat zor Zeit von sinn Verurdeelong noch nit jesetzlech vörjesinn wor. Hä es dörch alle Enstanze jejange. De Europäesche Jerechtshoff för Minscherääsch hät de Bondesrepublik jetz deswäje rääschskräftich verknackt on däm Kläjer 50.000 € Schadeersatz zojesproche. De Versöhk, dat Urdeel anzefechte, wohd ehsch janit anjenomme!

Noh die Urdeele mösse alle Malefikante en jlichjelarerte Fäll jetzt us de Secherongsverwahrong entlosse wehde. Rähtspopolestesche Pollitäukes aller Klör wettiefere en Lösongsvörschläch: Rond-öm-de-Ohr-Öwerwachong, lektronesche Foßfessele, Nomhaftmachong em Enternet, Ongerbrengong en "sechere" Verwahranstalde on Ähnleches. Wat soll dat? Ohne Jesetz es dat onzolässich. Wemmer entsprechende Jesetze mache wöhd, wöre die op de Altfäll och nit anwendbar. Wäjens däm Röckwerkongsverbot.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes