Wat ben ech doch en schöne Leich


Leev Lütt,

och wemmer opm litteraresche Parkett nit zohuus es, kammer en Düsseldorf am Schneider Wibbel nit vörbeikomme. Eene von de markanteste Stroße en de Aldestadt es noh emm benannt: De Schneider-Wibbel-Jass. Do es hä och plastech ze senn. Hans Müller-Schlössers Böhnestöck hadden em Johr 1913 ehr Premjähr. Zengerdäm mieh als wies zehnduusend Opföhronge weltwiet. Dovon alleen mieh als duusend hee met Paul Henckels en de Hauproll. De Droste-Verlach hät de Jeschecht jedrockt. Se es miehfach för de Kinnos on et Fähnsiehe verfelmt wohde. Mark Lothar hät us däm Stöck e heiteres Sengspill (Oper) jemaht. Dat es 1938 en Berlin uropjeföht wohden.

Jetz es dat Stöck widder op de Böhn. En Düsseldorf. Denn letzden Sommer hät sech e Kreppke von Thiaterfrönde öm Buchwalds Heide zosammejefonge on simmeleeht, wat se so anstelle künnde. Erjävnes: De Rheinesche Böhn Düsseldorf. Die widderöm hät et sech zor Opjav jemaht, Stöcker röm on töm Düsseldorf op de Bräder ze brenge. Wat loch do näher als mem Schneider Wibbel anzefange? Nix, also loss domet. Des Woch woret sowiet. En de Zonftstowe op de Belker Stroß 36 (Kolpinghuus). Alle Termine fengder onger "www.rheinische-buehne-duesseldorf.de".

Ech kunnt et mech schonn bei de Jeneralprob ankicke on kann sare, dat ech voll des Lobes ben. De Opföhrong deht de Messlatz för Laieböhne hee en Düsseldorf e beträchtlech Stöckske höhder läje. Schapo, wat Denkenas Dachmar als Reschissörin do fähdich jebraht hät! Alle Schauspillers jlänzden en ehr Rolle. Kinn Schweerichkeete met de Mongkaht. Do kom alles flössich on natörlech röwer. Kostöms on Maske stemmden äwefalls. Toll! On för zwölf mickrije €URo fass jeschenkt.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes
 
 
 
Wibbel