An allem wore de Pille schold


Leew Lütt,

met de äldeste Laieböhne hee es woll de zenger 30 Jöhr döchjehend aktive KAB-Kommödije Böhn en Hähdt. Emmer widder em Herws wohd e nü Stöck op de Bräder jebraht, die de Welt bedüüde. Em Parrzentrom op de Baldurstroß. Des Johr dat Lostspeel "An allem wore de Pille schold" von Heidi Spies. Premjähr letzde Friedach. Dat Stöck löppt noch bes zom 10. Oktober des Johr. Alle Opföhrongstermine on –ziede send em Enternet ze fenge: "http//buehne-heerdt.vpweb.de".

E höchst verjnöchlech Stöck wöhd jebode. De alleenstehende Opa Brinkmän es bei de Famillich von een von sinn Dauters enjetrocke. Weil hä als Renteneer do äwwer kinn rechtije Opjov hät, fällt em nix Bessres en als römzenörjele on de Famillich ze trieze. Alle Versöhk von de Nohberschaff on de Famillich, emm för en sennvolle Tätichkeet ze bejeestere, schlare fähl. Dauter Hilde schenkt em schleeßlech en Anliedong för zom Romäncheschriewe. On e Röhrche met "Renteneer-Aktiv-Pille". Dovon soll hä zor Operweckong von de Läwensjeester een pro Dach ennämme. Wat mäht dat alde Schletzooch äwwer? He schlockt dat Wondermeddel hoopewies. Et kütt drop wie et komme moss: De Opa es widder zom Läwe erwacht on öwerrascht all met sinn nüe Aktiwetäte.

Dat Janze wöhd hervörrarend eröwerjebraht von nem jlänzend motiveehde Onsombel. Machas Bätes hät als Reschissör widder mol dat Beste us alle Schauspillers erusjehollt. Näwer Stoffels Charly Drickes en de Hauproll brilleeht vör allem Thönerts Vrenche als Nohbersche Kömmerleng. De langanhaldende Beifall wor mieh als verdennt. Nit nor för de Darsteller op de Böhn, songern och för de Sufflös onger dronger, för Ton- on Lechttechnik, för et Böhnebeld on de Opbau sowies de veele Hengerjrondhölper drömeröm. Se alle hannt zo en erfolchreeche Opföhrong beijedrare.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes