CDU op Kamikaze-Kors


Leew Anchela Merkel,

wemmer sech en de letzde Ziet de CDU so ankicke deht, kammer fessstelle, dat Üer Partei öwerall kräftich dobei es, sech selfs ze demonteere. Do hadder en Berlin Röttjens Nöppes als Öweltweltminester beem Poker öm de Loofzietverlängeronge för Kähnkraffwerke als Fachminester so schäbbich usjetrickst, dat dä Mann rechtich Möh hadden, si Jesecht ze wahre.

Hee en NRW jehdet em Momang och dronger on dröwer. En Duisburch hät sech de CDU-Frakzjon dojäje usjesproche, de LoveParad-Vermurkser Dolfes Suuerland als Owerbörjermeester afzewähle. Denne Dölle es secher nit klor, dat dat mar kontraprodoktiv es. Dodörch kann de Kähl wiederhen als personnefizeehde Charakterlomp en alle Medije vörjeföhrt wehde. Jroße Driss och de Breef, met dem Mahlberchs Thomas Enneminester Ingo Wolf bewächt hät, Rolf Cebin wäjens demm sinn Bedenke am LoveParad-Secherheetskonzepp als Pollezeibaas ze schasse. Och däm Schubijack deht kinne sare, dat et för de Partei besser wör, wenn hä zoröckträde wöhd.

En Düsseldorf hät de CDU met Laschets Armin on Herzochs Berni vöredraan sovill Scheiß jemaht, dat die annesons de CDU-zojeneichte Bild-Ziedong de Dörchstechereie onger de Öwerschreft "De Skandal-Akte der CDU" veröffenslechte. De Eenzelheete jäwe jenoch Munizjon aff för en prächtije Schlammschlacht mangs de Düsseldorwer CDU-lers. Och von de Kölsche Klöngelsbröder es nor Nejatives ze vermelde. Koom hät sech de Stüff nochem Röcktrett von OB Schramma e besske jeläht, jehdet met de Opdeckong von Klöngeleie, en die Kölns CDU verweggelt es lostich wieder. Beispill: De Nübau von de Kölsche Mess. Bei de nähste Wahle wöhd et CDU-Jejammer jroß sinn.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes