Tante Trina em Lotumer Buretheater


Leew Lütt,

för Frönde von de lokale Laieböhne röm on töm Düsseldorf jonnt met Bejinn von de donkle Johresziet de Lechter an. Et jövt dann sowoll Opföhronge en lokale Mondaht (dat send vill) als och sonne en Hochdeutsch (dat send wennijer). Wennet mech erjends möchlech es, donn ech die och all besöhke. Noh nem Hoope von verschiddene Opföhronge, die mr dann so jesünn hät, es mr och en de Lach, mangs denne sinn Leevlinge ze fenge. Och wemmer dozo op de schäl Sitt moss.

Een von minn Leevlingsböhne es dat Lotumer Buretheater en Meerbosch-Lank. Do wor am Friedach letzder Woch de Premjähr von de Säsong 2010. Opjeföht wohd dat enzwesche schonn zom Klassiker awangzeehde Stöck "Tante Trina". En Mondahtkomödije von Schmalbachs Karl, demm woll deenstäldeste Prenzepal von de hiesije Mondahtböhne. Hervörrarend Rejie föhden Engels' Helmes on Bastes. Mer send opjrond von fröhere Erfahronge met jroße Erwahdonge en de Vörstellong marscheeht. On ons Erwahdonge wohde och desmol nit entdööscht. Et wor als widder super. En Vörstellong, die Moßstäb för dat Jonre setze deht.

Kinne Usfall em Ongsombel. Näwer de erfahrene Schauspillers jlänzden hee och de Nohwochs. So ress Tim Thönissen met Livejesang on en de Danzperformens met Sharon Ryan dat Poblekom zo spontane Beifallsstörme hen. Wetzije Dialore on öwerraschende Gägs bejeesterden dat janze Poblekom. Ech kann alle Frönde von heemotleche Laieböhne nor empfähle, sech mol en Vörstellong vom Lotumer Buretheater anzedonn. Dat jildet expree och för Machas Bätes. Termine on sönstije Eenzelheete könnder op de Heemsitt "http://www.buretheater.de" fenge.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes