Wat es bloss met Duisburch loss?


Leew Lütt,

ech moss jo zojäwe, dat de Düsseldorwer als Landeshaupstädter jähn op de Nohbere e besske erafkicke. Besongersch wennet dobei jäje de Kölsche jeht, kennt de Öwerhävlechkeet kinn Jrenze. Es och nit schwier, denn do lütt met an Secherheet jrenzende Wohrschinglechkeet emmer jet em Ärje. Beem hämesche Bleck op de FC Kölle wöhd dann sojah verdrängt, dat de Fortuna en janze Klass deefer anjesiedelt es. Dat wöhd selfs dann so bliewe, wenn de FC afsteije sollt.

Em Momang es och en Duisburch mächtich vill loss. Koom dat se de Schlawiner Faruk Schen lossjewohde send, jehdet wieder met de Charakterlompe Suerland, Schreckeberch on Mahlberch. Alle dree för dat schreckleche LoveParad-Desaster metverantwohtlech. Äwwer kinne von denne deht och nor e besske Verantwohdong doför öwernähme. Dann hanntse och noch dat Milljonejrav met de automatesche Kamera-Schienebahn an de Rejattastreck en Wedau. Et folcht de fiese Ärjer met dem Wal- on Delfinschotz-Forom wäjens onsachjerechte Delfinhaltong em Duisburjer Zoo. Nejativschlachzeile mäht och de Stadtdeel Marxloh, dä bondeswiet als Kleen-Istanbul bekannt es.

För öm noch e Tüppelche drop ze setze, kütt jetz och noch de Korropzjonsaffähr met dem jeplante Landesarchiv dobei. Do hät (nohm Höresare) ne Ensider us de Adminestrazjon de Afsecht von de Stadt, dat Jebäud doför ze koofe, an ne ussenstehende Finanzhai verrode. Dä häddet de Stadt dann ratzfatz vör de Nas fottjeschnapp on et dann met nem Milljone-Oppries wiederverkooft. Och do soll de sattsam bekannte OB Suerland widder mol kinn jode Fijur dren mahke. Och de Zebras vom MSV mahke do met. Die hannt de Fortuna vörjestere met nem Eejedor de Siech jeschenkt.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes