D'r letzte Optrett


Leew Lütt,

jeschafft. De Probe för dat nüe Stück von de "Nüsser Schnute" send zo Engk. "D'r letzte Optrett" steht opm Projrammzeddel. En Kommödije von Röschs Rejina. Alle Vörstellonge en Weckhove, Kaahscht on em RLT Nüss wore -wies emmer- ratzfatz usverkooft. Wä kinn Kaht jekritt hät, soll trotzdemm nit de Flent ent Korn werfe: Et komme emmer widder e paah Kahde zoröck. Von Lütt die erjenswie verhendert send. Deswäje rohich nohfrore odder sech op de Wahdelest setze losse.

Ech hadden dat Verjnöje, mech dat Stöck schonn bei de Jeneralprob ansünn ze künne. De Schnute-Litterate hannt dat Stöck onger de Äjide von Freudenberchs Heldche, die och för de Rejie verantwohtlech es, als widder jekonnt ent Rheinesche transponeeht. En torbelente Jeschecht. Vom Onkel Hermann. Jenauer jesaht von sinnem Erwe, denn Ohme Manes es nämmech ripsch. Äwwer hä hät trotzdemm noch sinne letzde Optrett, wat dem Stöck och sinne Nome jejowe hät.

Besöhker, die schonn e paah Vörstellonge von de Schnute jesünn hannt, brenge natörlech en jewesse Erwahdongshaltong met. Als et dann äwwer lossjeng, wore se doch jet öwerrascht. Dat Sprochbeld vom jesamte Schauspillerkreppke hät frei noh dem Motto "Dat Bessere es des Joden Feind" ne Riesesatz noh Vöre jemaht. De Koste för de Besöhk von nem Stemmbeldongs-Semenar hannt sech nu wohrlech bezallt jemaht. De Handlong leef flössich dörch. De kleene Stau bei de Testaments-Verläsong em dredde Akt wöhd sech bei de foljende Vörstellonge secher opjelösst hann. On de Requesidde deht erjenswann och mol zweesiddich bedrockdet Thiaterjeld opdriewe.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes