Irish Stew


Leew Lütt,

"Irish Stew" es ne kräftije Eendopp. Jemaht wöhd dä us Hammel- odder Lammfleesch, Ähpels, Ölk, Pitterzillich, Möhre on e paah Jewöhze. Et es dat Nazjonaljericht von Irland. Äwwer nit nor dat. "Irish Stew" es och de Bezeechnong för en liebevolle musikalesch-litteraresche Hommasch an de Jröne Ensel. Darjebode von de "Karawane". De äldeste freie Thiaterjrupp en Düsseldorf. Jejröndet 1950. Zenger 2005 hannt die "Irish Stew" em Reppertowar on trecke domet eröm.

Letzde Friedach wohd dat em Börjerhuus Reesholz serveeht. Von Röllekes Rudi on dem janze Karawane-Onsombel. De Jäste wohd en öwerus leewevolle on villsiddije Performänz jebode. En zauberhafte Tour Dorizong dörch Irland met allem, wat dobeijehöht. E jelonge Potpurri us Musik, Danz, Jesang on Littrator versetzden de Jäst en Stemmong. Mr föhlden sech fass em iresche Pub. Zomol et och dat Züch jov, dat jot es för Dech: Lecker Guinness. Dozo deftije metreeßende Kneipesongs, die et Poblekom nit rohich bleewe leeß. Wiedere Höhepönkt: Enföhlsame Leedches op Jälesch, die met ehrem melangcholesche Scharm alle Hähze en ehre Bann trocke on de Seele iresch schwenge leeß. Do spillden et och kinn Roll, of mr de Sproch verstung odder nit.

Natörlech kom och de iresche Littrator nit zo kohz. Deklamazjone, Limmericks on Aphorisme folchden Schlach op Schlach. Jroßahdich och dat Enterjuh met Oscar Wilde, eenem der jröttsden ireschen Schriftsteller. Weil de irophile Hähze von alle Metwerkende so stark schlore, hannt sech fass alle Besöhker am nähste Dach tirekt opm Wäch zom iresche Reisebürro opjemaht.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes