Männer send och nor Minsche


Leew Lütt,

näwer de professjonelle Böhne, die malk kenne deht, jövdet en Düsseldorf och en beachtleche Anzahl von Laiethiaters. Et es erstaunlech, wievill Thiaterbejeesterte sech do zosammejedonn hannt, för öm jet op de Brääder ze brenge, die de Welt bedüüde. Bei dem, wat do jebode wöhd, es janz secher för jedem Jeschmack jet dobei. E paah von die Thiaters hannt sech op bestemmpte Süjehs spezjaliseeht. So jöwet sonne för Mondaht, för Kommödije, för klassesch on för modern Schauspill on och för Musikalesches. On manchmol donnt die dat och wild vermesche.

Eens von die Kreppkes es haupsächlech de Enjeweehde bekannt. Dat "klamödchen" - Thiater an St. Bruno. En Ongerroth. Ofwoll et dat schonn zenger 1971 jövt. Die komme jedes Johr em Herws met e nü Stöck op de Böhn. Opjeföht wehde die em Parrsaal von de Bruno-Kerk op de Kalkomer Stroß. 20 Vörstellonge. Et es verdammp schwier, dovör Kahde ze krieje, ofwoll die so jot wies kinn Werbong mache on sech och met Pressemeldonge janz fies zoröckhalde. Waröm also trotzdemm emmer e voll Huus? Janz eenfach: Die send zo jot! Die send so jot, dat fass alle Kahde em Abosystem zojedeelt wehde. On doför mosste dech praktesch schonn e janz Johr vörher anmelde.

Des Johr jowet dat Stöck "Männer send och nor Minsche". En Kommödije von Schillings Uschi. Wemmer sech die Vörstellong anjesünn hät, weeß mr och, woröm et so schwier es, do an Kahde ze komme. Ech hann selde hee so e jot Laiethiater jesünn. En alle Ponkte de Note "Eens". Dat jildet sowoll för de Schauspillers als och de Rejie onger Härtels Wolfjang on dat janze Drömeröm.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes