Jeschechte för de Ürmelches


Leew Lütt,

letzde Woch Friedach wor de sibbente bondeswiede Vörläsedach. Hee en Düsseldorf verbonge mem zwedde Düsseldorwer Läsefest. Ent Läwe jerope wohd die Veranstaltongsreih dörch de "Steftong Läse" us Määnz. Schermhär es Bondespräsedent Chress Wulff. Senn on Zweck von de Öwong wor on es et, bei de Lütt dörch et Öwermeddele von entressante on spannende Lektöre dat Entresse för et Läse von Böcher ze fördere odder widder ze erwecke. Vör allem äwwer jonge Lütt klor ze mahke, wat Läsekompetenz för de sozjale Entweggelong on de Stellong em Läwe bedüüde deht. On dat dat och hölpe deht,
 onnötze Fähler ze vermeede. Frei noh däm bekannte Sproch "Wä Läse kann, es klor em Vördeel". Dat jildet sowoll för Jöngere als och för Äldere.

En Düsseldorf loch de Fäderföhrong för die Veranstaltonge bei de "Steftong för de Usbeldong" von de Ongernähmerschaff Düsseldorf on Ömjäwong. Die hannt dat janz hervörrarend orjaniseeht. Sare on schriev 292 Vörläser kunnte jewonne wehde. Mangs denne wor alles veträde. Bondes-, Landes- on Lokalpollitek. Konzähnbosse, Könsler on Kerchelütt. Alde on Jonge; Profis on Laie. Alle mahden dat ihreamplech. Vörjeläse wohd öwerall – sojah em Wald. Beem Waldkengerjahde.

Och ech ben jefrocht wohde. On hann och schnell ne Lade jefonge, dä mech jenomme hät. Et "Urmelhuus" en Jerresheem. Ne Kengerjahde, zo däm ech en alde Betreckong hann. On wat loch do nöher, als all de Pänz vom Urmelhuus, de sojenannte "Ürmelches" de Jeschechte vom "Urmel ussem Ies" vörzedrare. De Blare häddet sechtlech Spass jemaht on mech och. Opdrach erföllt!


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes