De Scharlatan hät widder zojeschlare


Leew Lütt,

letzde Meddwoch hät Könsler-Scharlatan Markus Lüpertz widder zojeschlare. En Jelsekerche. Met en sojenannte Herkules-Fijur op'm Nordstähn-Torm. En monströse Häßslechkeet par exzelongs. Jekoss hät de Driss zwee Milljone. Bestellt hät dat Petzinkas Charly-Drickes zom 90. Jubeläom von de THS-Wohnongsjesellschaff do. Die mösse de Driss och bezahle. Usser denne on de Bild-Ziedong fengt dat koom eene jot. Wemmer e jelonge Herkules-Denkmol sünn well, fährt mr noh Kassel on wemmer jode Beldhauerei sünn well, kickt mr sech de Werke von Bert Jerresheem an.

Et jövt äwwer och e Jebiet, wo de Mann spetze es: En Selfsdarstellong on Selfsbeweihröcherong. Do es hä so jot, dat eenem et Kotze ankomme kann. So hät och ne Professor von de Konsakamie beinoh jekotzt als hä sech do e Jemälde von emm anjekickt hät. Lüpertz, us de Tschechei ent Rheinland jekomme, dorft sech schonn met 15 als "jescheiterte Exestens" betrachte. "Wäjens mangelndem Talent" us de Liehr als Möler för Wingfläsche-Etekette entlosse. Koom en de zwedde Liehr, moss de Lade Konkors anmelde. Drop en en Werkskonsscholl jejange sowies em Berch- on Stroßebau jeärbiedt. Weil dat och nix wor, hät hä bei de Fremdelejion anjeheuert. Vörm Ensatz en Aljerie jeflohe on noh Berlin jejange. Weil, de Berliner wohden nit zor Bondeswiehr enjetrocke.

Konskriteker sahden von emm: "Bramarbas us Böhme"; "jewiefte Selfsdarsteller, Modestenz on Fotoposör, Meester der Schlenker on Reschissör der Schludrichkeet"; "Konsul Weyer der Mölerei" on "Liberace der heftijen Mölerei"; "Dat kann nor ne Psychopath mache". Jot, datte von hee fott es.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes