Friede, Freude? Pustekoche


Leev Lütt,

enzwesche esset fass schonn Tradezjon. Em Fröhjohr jehdet ent Brögger Parrzentrom. Jetz zom dredde Mol. Zor Premjährevörstellong vom Laiethiater “Speelschar Brögge“. Noh 2011, wo et em Stöck “Zickealarm“ onger angerem öm dat Kläue von nem wähtvolle Teller jeng, on 2012, wo ne “Mord en de Wäschköch“ opjekliert wehde mosst, stung desmol jet Erfreulecheres op’m Projrammzeddel: “Friede on Freude.“ Doch es dat werklech eso? Denn dat nüe Stöck heeßt vollständich “Friede, Freude? Pustekoche!“ Also doch nit so härmloss? So esset denn och.

Beem nüe Stöck von Slotbooms Carlche us Holland fängdet tirekt met nem reschspektable Enbroch an. En de Villa vom Dokter Linnekamp. Dä es op Urlaub jefahre. Weil och sinn Schöddelplacksmarie en Urlaub es, wor de Hött leer. Dovon hannt die zwee Janowe Jer on John Wengk bekomme. Ratzfatz breche se en dat Huus en, öm de Tresor ze knacke. Während Owerjauner Jer noch mem Knacke vom Tresor beschäfticht es, öffnet sech de Huusdör. Onerwahdet kütt Heiner, ne ihemolije Stodiekolläch vom Dokter, erin. Weil et äwwer 25 Johr her es, dat hä sinne alde Kommeleton Fred et letzde Mol jesünn hät, hält hä prompt de Jauner för sinne alde Stodiekolläch on bejrößt em fröndlechst. Als dem Enbrecher Jer de Verwechslong klor wöhd, spillt dä nor allzo jähn met, för öm so sinne Enbroch ze vertusche. Woll odder öwel wehde noh on noh och de angere Bedeelichte en dat Verwechslongsspeel metenbetrocke: Co-Jauner John, Heiners Frau Adelheid on Dauter Stina, Jers Fröndinne Marian on Olja. Öm dat Onjlöck voll ze mahke, jerode och noch Rentener Jroß, dä zofällich am Huus lansspazeeht, on si Altarjeschenk met en dat Jetömmel. Wie sech dä janze Kuddelmuddel oplöse deht, es usserordentlech spannend. Dat Stöck bietet de Aktöre vill Möchlechkeete för spontane Sittweazjonsbewältijonge en Dialoch on Handlong. Dovon mache die och reechlech Jebruch. Schön ze sünn, wie suverän och onerwahdete Konstellazjone, die nit em Textboch stonn, vom exzellente Schauspeelerkreppke bewälticht wehde.

För mech dat besher beste Stöck. Alle Metwerkendevon de Bröggener Speelschar, ejal off op, näwer on henger de Böhn, hannt sech dä Riesenbeifall verdennt. Janz besongersch hannt mech Hormes Irenche als Marian on Hintzens Edith als Frau Jroß jefalle. Erkens Schäng, sinnes Zeechens Nüleng em Ongsombel, kritt met dr Ziet och noch erus, wann e Stöck zo Engk es. Wiedere Vörstellonge send am 27. on 28. Aprel em Borner Parrheem, am 26. Mai em Hoff von de Brögger Burch on am 8. Juno 2013 em Börjersaal Bracht. Eenzeheete fengder op “www.spielschar-brueggen.de“. Joht hen. Et lonnt sech.

Nix för onjot. Bes demnähst.
Üere
Charle-Manes
 
Friede
 
Friede