Enliedong
 

och en de Mondaht jöwet e paah Räjele. Wennste die kenns, hässtet eenfacher met de Sproch. Deswäje hammer anjefange, die hee op de "Jrammatik"-Sitt opzeföhre

Em Momang jöwet do Dateie met Usföhronge för öwer

de Artekele (Jeschlechtswöhder);
de Nohselwe von Eejeschaffswöhder on
Verkleenderongsformee von Hauptwöhder
on dat "g" en de Mondaht.

Dat es äwwer mar de Anfang. De Reih soll erjänzt wehde. Äwwer och hee jildet, dat Korrektheet vör Schnellichkeet jeht. Deswäje wöhd de Vervollständijong von de Jrammatik-Reih woll noch jet Ziet duure. Experte för Mondaht send hähzlech enjelode, ons ehr eejene Afhandlonge zo däm Thema ze schecke. Die künne dann enjestellt wehde. Mer dont och de Verfasser nenne.

Nix för onjot.
Üere
Charle-Manes

PS.:
Annesons dommer hee noch op e paah angere Fachböcher zo dem Thema verwiese:

Engels
Titel/Untertitel Ons Platt- schwazz op wiss
Ein Lehr- und Wörterbuch der Düsseldorfer Mundart
Author/en Heinz Engels
Herausgeber  
Verlag Droste Verlag Düsseldorf
ISBN 3-7700-1061-2
Jahr 1996
Bezugsquelle  
   
Jürgens
Titel/Untertitel Lommer Platt liere
Düsseldorwer Platt en zehn Lekzijone
Author/en Heinz Jürgens
Herausgeber Hans-Müller-Schlösser-Akademie
Verlag Scholl för Düsseldorfer Platt
ISBN  
Jahr 2007
Bezugsquelle Tel. 32 98 07 oder 59 18 01


   
Spohr
Titel/Untertitel Das Düsseldorfer Rheinisch
gesprochen - geschrieben
Author/en Heinrich Spohr
Herausgeber Alde Düsseldorfer Bürgergesellschaft 1920 e. V.
Verlag Grupello Verlag - Düsseldorf
ISBN 978-3-89978-083-3
Jahr 2008
Bezugsquelle Buchhandel
   
Tilling-Herrwegen
Titel/Untertitel Die kölsche Sproch
Kurzgrammatik Kölsch - Deutsch
Author/en Alice Tiling-Herrwegen
Herausgeber Akademie för ons kölsche Sproch
Verlag J. P. Bachem Verlag - Köln
ISBN 3-7616-1604-x
Jahr 2002
Bezugsquelle Buchhandel