De €URo hät Jebohtsdach (I)


Leev Lütt,

de €URo hät Jebohtsdach, ne ronde. 1999 wohd hä zom offezjelle Zahlongsmeddel för e Dotzend Länder von de europäesche Währongsonijon. Dat wore: Beljie (B); Dütschland (D); Finnland (FIN / SF); Frankreech (F); Holland (NL); Jreecheland (GR); Irland (IRL); Italije (I); Letzeburch (L); Östreech (A); Portujall (P) on Spanije (E). Monaco (MC), Vatekan (V) on Zing Marino (RSM) wohde assozieeht.

Bes zom Engk 2001 wor de €URo mar fiktives Jeld. Dat heeßt, mr konnt et noch nit en de Fenger nämme. Äwwer em enternazjonale Zahlongsverkiehr zwesche de €URo-Länder wohd nor noch en €URo jerechent. Et wohd als Bochjeld op de Konte hen- on herjeschowe. Banke on de Börse schlosse sech an. Ferme on Privatlütt wor et freijestellt, och en €URo ze rechne on ze faktoreere. Davon es dann och emmer mieh Jebruch jemaht wohde. 2002 hammer dann endlich rechtije €URo-Moppe en de Fenger jekritt. Pö-a-pö verschwande de nazjonale Jröschelkes. Mr kann die äwwer emmer noch bei de Zentralbank ömtuusche.

Tösche 2002 on 2006 wohd de €URo als Zahlongsmeddel och en Andorra (AND); em Kosovo (XK) on en Montenejro (ME) anerkannt. 2007 wohd Slowenije (SLO) Metjleed em €URo-Kreppke. 2008 folchten Malta (M) on Zypern (CY). Zenger een Woch es de Slowakei (SK) och Vollmetjleed en de €URo-Onijon. Dat 16.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes