De €URo hät Jebohtsdach (III)


Leev Lütt,

dat ehschde €URo-Dezenniom es eröm! 19 Länder hannt enzwesche Mönzrääsch. Weil mer bei ons och noch fönf verscheddene Präjeanstalte hannt, send dat (met de ongerscheedleche 2 €-Stöcke) fass 200 nüe Korsmönze, die et pro Johr jövt. Dat deht de Numesmatikerhähze ärch ent Vibreere brenge, zomol die us de Kleenstaate och rechtich düer send.

Näwer de Korsmönze jövt et och noch Sondermönze. Em Nennwäht von ¼; 1 ½ on 2 ½ €; sowies 3; 5; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 30 on 50 €. Se ongerscheede sech en Form, Deckde on Jewecht von de Korsmönze. Off och en de metallurjesche Zosammesetzong. Et jövt ronde, ovale, recht- on nünneckije. Deelwees koloreeht, met Holojramm odder Stöcknommer versenn. Dörchmesser zwesche 29 on 220 mm. Jewecht zwesche 10 Jramm on ee Kilo! Dat send mar die us ordenäre Metalle odder Selwer. De Joldmönze wehde zom Darespries nohm Jewecht berechent.

De Hellene hannt kyrillesche Bochstawe drop. Op de zypresche es och Törkesch drop. Dr Vorel äwwer hannt mer hee afjeschosse. Mer hannt en €URo-Mönz, wo usser Dütsch noch jet en foljende Sproche dropstott: Arabesch, Chinesesch, Englesch, Hebräesch, Hindi, Igbo us Nijeria, Maori on Russesch. Sondermönze koste emmer mieh als de Nennwäht. Wenn Üch een dovon öwer dr Wäch löppt, könnder se rohijen Jewessens annähme. 


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes