Mänädscher-Verjötonge


Leewe Steens von de SPD,

et hät jo lang jeduert bes Üerem Lade mol dr Jedanke jekomme es, dat et sennvoller wör, öwer de Verjötonge för Mänädscher nit nor larmojang ze jammere, songern konkrete Vörschläch ze mache, wies dat Problem anjejange wehde kann.

Bei de Bonuszahlonge för de Mänädscher schlahder vör, dat die ehsch usjeföht wehde solle, wenn sech ne langfrestije Erfolch enjestellt hät. Schön, äwwer dat es doch och mar en frängije Moßnohm. Zom Erfolch von Ongernähme drare nämmech nit nor de Mänädscher bei, songern de janze Belächschaff. Wenn also ne Bonus erwehdschafdet wohde es, so es de dann och an de janze Belächschaff uszeschödde. Et jövt vill Ferme, die dat so hangkhawe. Frocht för zom Beispill doch mol bei Linde en Pullach odder beem Speejel en Hamburch noch. On wat för Bonuszahlonge jilt, sollt och för Akzije-Opzjone jelde.

Bei de Froch, wat jäje öwerhöhde Mänädschersalärs jedonn wehde kann, es Üch och mar de Bejrenzong op en halwe Milljon pro Johr bei Ongernähme enjefalle, die staatleche Hölp en Ansproch nämme. För de angere hadder woll kinn Lösong. Doch dat es eenfach. De Spetzestüersatz wor op Veranlossong von de CDU mol op 95 % (1946 - 1952). Enzwesche es hä –nit zoletzt dank dr Hölp von de SPD– op 42 bzw. 45 % redozeeht wohde. Jetz mösst Ehr dä bloss wedder anhäwe.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes