Schneller als de Standjerechte


Leev Lütt,

zenger jestere es Dieter Althaus, Minesterpräsedent von Thörenge, vörbestroft. Tötongdelikt bejange an Beata Christandl. Anklareerhäwong wor am Mondach. Dat Jerecht säht drop, dat et de Verhandlongstermin ennert de nähste Woche fessfesetze wöhd. Doch schonn am Dach drop kütt öm 3 Ohr nohmeddachs de Anköndijong, dat de Verhandlong öm halber fönf es. En nem rekordverdächtije Schnellverfahre es hä zo schlappe 180 Daressätz on 5.000 € Schmähzensjeld verknackt wohde. Dat jeng schneller als 1945 bei de Fleejende Standjerechte.

Doch dat deht de Chressdemokröte nit dovon afhalde, en Nibelongetreu wiederhen zo ehrem Föhrer ze stonn. Vöredraan Schipanskis Daggi, Präsedentin vom Landdach, Mohrings Mike, CDU-Frakzjonsbaas on Diezels Birjit, ampteerende Minesterpräsedentin, jefolcht vom CDU-Owerdommschwätzer Ronald Profalla. "Die alde Blockflöt", erkliere se, "wör de Beste, den se hädden, för öm en de nähste Wahl ze trecke". "Ärmes Thörenge" kammer do nor sare, wenn sonne Kähl dat Beste es, wat se opbeede könne. Ech well mech nit vörstelle, von welche Qualetät de öwrije Bajasch do es.

Äwwer et jövt noch Hoffnong. Nämmech die, dat dem Öweltäter selfs noch de Erkenntnes kütt, dat ne verantwohdongslosse Pistenraudy nit de Qualefikazjon hät, e deutsches Bondesland ze föhre.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes