E schön Schauspill


Leev Lütt,

et Schauspillhuus hät en nüe Spillstätt. Et Central em alde Paketamp. Letzde Friedach hät Dohmens Anka do zo nem Pressejespräch enjelode. Et wohd de Lade on dat Konzepp doför vörjestellt. Fotojrafeere wor nit erwönscht wäjens dem Öwerraschongseffekt bei de Eröffnong. Die es morje. Met de Uropföhrong von "En de Medd vom Hemmel". E Stöck vom chinesesche Autor Duo Duo. Dem folcht ne janze Bärm china-jeprächte Veranstaltonge. China-Woche em Schauspillhuus.

En Öwerraschong wor et vör allem för de mieschde Presseverträder. Weil nämmech dat, wat do verzällt wohd, schonn selwijen Dachs morjens en de Rheinesche Pest stung – met Fotos. Alle send jlich, manche send jlicher. Ons Schauspillhuus hät em Jrote on Kleene Huus am Justaf-Jröndjens-Platz veer Böhne; dozo kütt dat Jonge Schauspillhuus op de Mönsterstroß. On jetzt et Central met veer Böhne.

Zo de Koste wohd op de Stadt verweese, weil der de janze Lade jehört. Die kunnden allerdengs wedder öwer de Baukoste noch öwer de Meetennohme Uskonft jäwe. Et moss op jäde Fall ne janze Hoope sinn, weil nämmech de Stadt Düsseldorf ki Jeld mieh öwrich hät, för öm de Obdachlosse e Sozjalticket ze koofe. Odder öm die Köhzonge uszejliche, die dat Land bei denne vörjenomme hät, weil dat en de Zoständichkeet von de Kommune falle deht.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes