Am Sonndach kütt de Sommerziet


Leev Lütt,

en de Europäesche Onijon jildet aff dem letzde Sonndach em Mähz de Sommerziet. Die duert bes zom letzde Sonndach em Oktober. Dat heeßt, zweemol em Johr mösse deswäje alle Öhrkes ömjestellt wehde. Dobei erjövt sech emmer wedder de Froch, wann moss vör- on wann moss zoröckjestellt wehde. För Lütt, die mennesdens een Fonkohr hant, esset enfach. Weil Fonkohre sech nämmech automatesch ömstelle, brucht mr bloss dodrop ze kicke on kann dann alle angere Ohre on KommPuter entsprechend ömstelle.

Äwwer wat es met de Lütt, die kinn Fonkohr hant? Die künne natörlech eene frore, von däm se jlöwe, dat dä dat weeß. Odder se wahde bes dat en de Ziedong, em Rondfonk odder Fähnsiehe erkliert wöhd. Äwwer et jeht och enfacher. Enfach doraan denke, dat Stroßekaffees on Kneipe em Fröhjohr de Stöhl vör de Dör stelle. Em Herws rööme se die wedder zoröck. Also: Zoehsch vör (von 2 op 3 Ohr) on dann zoröck (von 3 op 2 Ohr).

Enerjiepoletesch brengt dat nix. Dat hannt empiresche Messonge erjäwe. För de öffensleche Persone- on Jöterverkiehr brengt et mar onnötze Stellständ. Zosätzleche Brasselei hannt vör allem all die met zietjestüerte Prodoktzjonsprojramme. Als eenzije Plusponkt es ze vermerke, dat sech manche Lütt dörch de längere Sonnesching an de Sommerowende e besske besser föhle.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes