De Enheetsverpackonge send fott


Leev Lütt,

von Poschsamsdach an jelte nüe Vörschrefte för Verpackongsjröße. Besser jesaht – de alde falle fott. Jetz künne fass alle Ware en beleewije Verpackongsjröße verkooft wehde. E paah usjenomme: Vör allem Wing, Schabau on Schampus. Usserdäm Medekamente. För die jelte angere Bestemmonge. Do send Schmidts Ullala on Kolläje för verantwohtlech. Lossemer die mol beisitt.

Bei de angere Sache wehde Beförchtonge laut, dat de Prodozente dat nu notze wehde, öm do mem Höhnerkläuke de Priese anzehäwe. Dat es nit von dr Hangk ze wiese. Dat häddet en de Verjangeheet och schonn jejowe. Do wor von hütt op morje trotz jlichgrote Verpackong em Paketche wennijer dren als vörher. Manchmol e besske – manchmol och ne janze Bärm. Wä do nit jot opjepasse deht on jenau op de Jrondpries luurt, es plöck fies en de Fott jekneffe.

Dit jildet jetz och wieder. Bei alle Plörre moss emmer de Jrondpries anjejäwe sinn. För hondert odder duusend Jramm odder ee Liter. Mr moss nor dropkicke. Dann es et Verjleeche kengerleecht. Ne jewesse Jefahr lütt mar dodren, dat de Morelverpackonge zonähme, ofwoll dat nach wie vör verbode es. Dat janze Jedöns hät äwwer och jet Jodes. Wennet jetz ongerscheedleche Quantetäte jövt, kammer sech jenau dat ussöhke, wat mr mengemäßich brucht. On dat es doch schonn jet.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes