Wahlkramp met Frank-Walter


Leev Lütt,

Usseminester send beleevt. Dat lütt doraan, dat se sech en de Haupsach öm de Mest kömmere mösse, de erjenswelche Bajuffe em Usland jemaht hannt. Se schwäwe qua Amp öwer de Nidderonge von de enterne Parteipoletik. Dodörch fällt et enne nit schwier, dörchwächs en jode Fijur ze mache. So och Steinmeiers Frank-Walter.

Dä wohd en de jrote Koalezjon öwerraschend zom Usseminester jekört. Zengerdäm jöckt hä als Häupleng Selwerhoor dörch de Weltjeschecht on deht Sympathieponkte sammele. Öwer en schäbbije politesche Rankün zolaste vom alde Parteibaas Kurt Beck hät hä sech dann op de Stohl als SPD-Kanzelerkandedat jehievt. Dat dörftet äwwer och jewäse sinn. Dat hä em Herws Kanzler wöhd, kann hä verjesse.

Do send zovill Hendernesse vör. En de Ongersochongusschöss zo de Fäll Murat Kurnaz on de BND-Roll em Vörfeld zom Irak-Kreech es trotz schlangehafter Wendonge senn Entrejante-Roll offebar jewohde. On wenn hä op sinn dröje Wahlversammlonge jetz allen alles verspricht, ejal op dat em Jäjesatz zo sinn fröhere Öwerzeujonge odder sinnem Handele em Kabenett steht odder nit, deht dat nit jrod sinn Jlövhaftichkeet deene. Met wäm well hä koaleere? De FDP drießt em jet. Met de Jröne alleen deht et nit rieche. Münte hät em de Lenke verbode. Frank-Walter, Dinne Wahlkamp es Wahlkramp.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes